Utylizacja i wywóz śmieci

Specjalistyczne usługi sprzątające

Utylizacja w firmie Arsen

Utylizacja jest kolejną usługą, którą zajmuje się firma Arsen. Oprócz zajmowania się kompleksowo sprzątaniem prowadzimy również wywóz i utylizację:

 • starych mebli
 • materiałów poprodukcyjnych (ścinki materiałów, makulatura itp.)
 • sprzętu rtv i agd
 • gruzu
 • złomu
 • wykładziny i dywany
 • zbędne wyposażenie biur, sklepów i firm
 • odpady skażone i niebezpieczne
 • elektroniki

Prowadzimy współpracę z firmą zajmującą się utylizacją materiałów skażonych, biologicznych i niebezpiecznych. Posiadamy odpowiednie miejsce do składowania, sprzęt i doświadczony personel. Z uwagi na duże zróżnicowanie materiałów podlegających utylizacji każde zlecenie jest wycenianie indywidualnie. Na cenę usługi ma wpływ również miejsce składowania materiałów (piętro, piwnica, wąskie przejścia, brak możliwości skorzystania z windy w budynku wielopoziomowym itd.)

Utylizacja odpadów – problem XXI wieku

W ostatnich latach bardzo zauważalnym problemem z punktu widzenia ochrony środowiska są odpady i związane z nimi zagrożenia. Problem odpadów pojawia się wszędzie tam, gdzie człowiek prowadzi jakąkolwiek działalność. Powstające odpady są zagrożeniem każdego elementu środowiska tj. gleby, wody powierzchniowe i podziemne oraz rośliny i powietrze. Odpadami nazywamy każdą substancję lub przedmiot, która posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany.

Odpady klasyfikuje się w zależności od:

 • źródeł powstawania
 • właściwości, powodujących że odpady są odpadami niebezpiecznymi,
 • składników odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

Odpady niebezpieczne

Stanowią one szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, dlatego gospodarowanie nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli.

Cechy, które muszą spełniać odpady, by uznać je za niebezpieczne:

 • palność (podatność odpadów do zapłonu i palenia się trwałymi i silnym płomieniem),
 • korozyjność (niszczenie materiałów konstrukcyjnych),
 • reaktywność (zdolność do eksplozji, wydzielania toksycznych gazów, reakcji chemicznych pomiędzy odpadami a środowiskiem),
 • ekotoksyczność (mają właściwości takie jak przy reaktywności, ale procesy zachodzą powoli), – inne właściwości np. żrące, zakaźne, rakotwórcze, drażniące, mutagenne, utleniające, działające szkodliwie na rozrodczość itp.

Odpady niebezpieczne pochodzą głównie z przemysłu, rolnictwa, transportu, służby zdrowia, laboratoriów badawczych, ale także część z nich występuje w grupie odpadów komunalnych.

Do odpadów niebezpiecznych, wymagających szczególnych zasad postępowania należą:

 • odpady zawierające PCB (polichlorowane bifenyle)
 • odpady azbestowe
 • oleje smarowe
 • baterie i akumulatory
 • odpady medyczne i weterynaryjne.

Szczególne zasady gospodarowania odpadami precyzuje ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628).

utylizacja

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe – nazwa ta odnosi się do przedmiotów, których nie możemy wyrzucić do zwykłego śmietnika ze względu na ich rozmiary. Najbardziej popularnym rodzajem odpadów wielkogabarytowych są stare meble, takie jaki szafy, łóżka, kanapy, szafki kuchenne, krzesła fotele oraz dywany czy materace. Z tymi odpadami mamy do czynienia w przypadku przeprowadzanego remontu lub wymiany na nowe meble. Wśród nich znajdziemy również inne przedmioty użytku codziennego, które ze względu na swój rozmiar , nie klasyfikują się do wyrzucenia do śmietnika, np. wózek dziecięcy, deska do prasowania, suszarka ubraniowa. Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, tj. telewizorów, kuchenek, lodówek. Wymienionych przedmiotów nie można przygotować do organizowanych przez służby komunalne zbiórek i wywozu odpadów wielkogabarytowych.

Nieprawidłowe zagospodarowanie odpadami wielkogabarytowymi stanowi duży problem środowiskowy i logistyczny. W zdecydowanej większości zbudowane są one z różnych typów materiałów i surowców, z tego powodu każdy z osobna w różny sposób może oddziaływać na środowisko i w różny sposób może być zagospodarowany. Najważniejsza role w procesie prawidłowego ich zagospodarowania odgrywa selektywne ich zbieranie. Dzięki temu surowce, z których są zbudowane mają szansę być ponownie wykorzystane. Po odebraniu odpadów wielkogabarytowych, trafiają one do zakładu, gdzie analizowane są pod względem typu i rodzaju surowców, z jakich są zbudowane. Następnie jeżeli istnieje możliwość, to są rozbierane. Części składowe są dzielone na poszczególne rodzaje surowców jak metal, tworzywa sztuczne, tekstylia, drewno oraz elementy elektroniczne i elektryczne. Po rozdzieleniu trafiają one do recyklera lub wykorzystuje się je do produkcji paliwa alternatywnego.

Odpady remontowe i budowlane

Remont mieszkania wiąże się z dużą ilością odpadów. Większość z tych odpadów nie jest klasyfikowana jako odpady komunalne. Mogą to być tynki, gipsy, cegły, kafle, gruz, zdarte podłogi, folie, druty, styropian, pojemniki po farbach i rozpuszczalnikach. Na każdej budowie wykonawca zobowiązany jest gromadzić odpady budowlane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych (kontenery, worki typu Big-Bag). Zgodnie z przepisami przekazać je może wyłącznie uprawnionemu do tego przedsiębiorcy. Nie można gromadzić odpadów tego typu na ziemi lub workach foliowych. Wiele odpadów budowlanych i remontowych zawiera niebezpieczne substancje, a ich niewłaściwe zagospodarowanie (spalenie, wywiezienie do lasu), może mieć katastrofalne skutki dla środowiska naturalnego.

Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków i zakazów jest wykroczeniem określonym w art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. karze grzywny ) lub art. 171, 174 i 191 ustawy o odpadach.

Najlepszym rozwiązaniem dla środowiska naturalnego jest zapobieganie powstawania odpadów. Jednak nie zawsze możemy temu zapobiec. Wtedy warto stosować się do ustalonych zasad postępowania z odpadami. Posiadacz odpadów w pierwszej kolejności powinien poddać je odzyskowi, czyli przygotować do ponownego użycia lub recyklingu. Jeśli jest to niemożliwe z przyczyn ekonomicznych, ekologicznych lub technologicznych, to powinny nastąpić inne procesy odzysku. Jeśli żadne z tych działań jest niemożliwe to odpady powinny być unieszkodliwione. Wcześniej należy wysegregować z nich odpady nadające się do odzysku.

Utylizacja i wywóz odpadów dotyczy ciebie? Zadzwoń! Działamy zgodnie z zasadami umieszczonymi w ustawie o odpadach. Masz pewność, że w odpowiedni sposób zajmiemy się zalegającymi w Twoim otoczeniu odpadami. Jeżeli cenisz swój czas i chcesz mieć korzystny wpływ na środowisko naturalne, to firma Arsen pomoże ci w tym. Problem śmieci zostaw nam, my już wiemy co należy z nimi zrobić.

Polub nas na Facebooku

koronawirus dezynfekcja

Zadzwoń do nas: 737-393-732

sprzątanie po samobójstwie

CO NAS WYRÓŻNIA

sprzątanie po zgonie

sprzątanie po zgonie

sprzątanie po zgonach

Z uwagi na wykonywanie prac dla dużej spółdzielni mieszkaniowej do odwołania nie przyjmujemy nowych zleceń.

X